Skip to main content

Staff Profile

Staff Profile
Name Qualification
Photo

Mrs Sharda Ranganathan

B.A. (Geo ) Hons., MA, B.Ed. CTET 1 & 2 Level

 

Mr. Swapnil Nimbalkar

B.Sc. B.Ed (Maths)

 

Mrs. Durga Mankar

B.Sc. B.Ed, CTET 1 & 2 Level

Mrs. Koteshwar

M.Sc. B. Ed, (Maths)

 

Ms. A. Hemlata

M.Sc. B.Ed, (Chem)

 

Mrs Manisha Manghate

B.F.A (Arts Craft)

Mr Abhijit Patil

M Sc B Ed (Physics)

Mr Atish Tamgadge

M.F.A. (Arts Craft)

Mrs Sanchita Brahmachari

M.A. B.Ed.

Mrs Tasnim Bano

M.A. B.Ed. NET SET

Mr Chandrakant Kalambe

M A B.Ed. (Sanskrit)

 

Mr Badal Malamkar

BBA

 

Mrs Manasi Palkar

Yoga Degree

 

Pramod Mankar

B. A. Tabla Visharad

Priyanka Borkar

B.E M.Tech

 

Subhash Joshi

B.A. B.Ed.

Deepak Atalkar

M.A. M.Ed. B.Ed

 

Devendra Gujarkar

M.A. M.Ed., NET, P.hd.

 

Sudhir Rinke

ITSKKOI-Karate, KAI-official Examiner Maharashtra

 

Rahul Neware

B.P.Ed

 

Diksha Gurav

M.Sc

Prachi Shende

M. Sc.